RYCHLÉ PŘIHLÁŠENÍ
Přihlášení 

Získali jsme ocenění

Přednášky pro ostatní

Nemáte zájem o žádné projekty ani soutěže? Máme připravené přednášky pro každou věkovou kategorii. Přednášky jsou vždy pod vedením profesionálů a jsou zaměřeny na všeobecné postupy, na zvládnutí krizových situací, ale především na procvičení život zachraňujících dovedností.

První pomoc pro autoškoly

nedílnou součástí úspěšného zvládnutí závěrečných zkoušek a získání řidičského oprávnění je i zvládnutí základů první pomoci. Nabízíme Vám školení v prostorách Vaší autoškoly (lektor dojíždí).
Právní problematiku poskytování první pomoci řeší řada dokumentů (Zákon o péči a zdraví lidu, Trestní zákon), rozsah výuky zdravotnické přípravy uchazečů o řidičský průkaz v autoškolách včetně praktického výcviku v poskytování první pomoci je pak předepsán Zákonem č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Hodinová dotace kurzu: 4 hodiny

Cena kurzu: autoškoly dohodou, jednotlivci 600 Kč / osobu.

Každý účastník získá potvrzení o absolvování kurzu.


Rekvalifikační kurz Zdravotník zotavovacích akcí

Vzdělávací program akreditován MŠMT pod č.j.: MSMT-49882/12-212/1097

Úspěšné absolvování tohoto kurzu je nutnou podmínkou pro vykonávání funkce zdravotníka
a) zotavovacích akcí pořádaných státními, nestátními i soukromými subjekty
b) škol v přírodě, organizovaných orgány resortu školství

Doporučená kvalifikace pro všechny osoby, které se účastní nebo zajišťují organizované akce v rámci kurzů, rekreací i sportovních soutěží pro děti a mládež. Součástí kurzu je praktický nácvik záchrany tonoucího pod vedením instruktorů VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY!

Vstupní požadavky:
– minimální věk 18 let
– zdravotní a psychická způsobilost
– ukončené minimálně středoškolské vzdělání (Střední odborné učiliště)
– plavecká zdatnost

Hodinová dotace kurzu: 41 hodin

Cena kurzu: 3 800 Kč / osoba (kurz Vám může uhradit Úřad práce)

V ceně učební materiál v tištěné i elektronické podobě. Kurz je zakončen zkouškou před zkušební komisí, po jejímž úspěšném složení vám bude vydáno OSVĚDČENÍ O REKVALIFIKACI.


Základy první pomoci pro pracovníky v sociálních službách

Vzdělávací program akreditovaný MPSV pod č. j.

Vzdělávací kurz určen pro zájemce z oblasti sociálních služeb. Kurz splňuje podmínky zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Hlavním cílem vzdělávacího programu je získání základních poznatků z poskytování laické první pomoci. Absolvent programu se naučí poskytovat první pomoci při úrazech, získá povědomí o akutních stavech při základních onemocněních a naučí se základům resuscitace krevního oběhu a dýchání včetně využití AED. Součástí kurzu jsou praktické ukázky a nácvik zásahů.

Školení v prostorách Vašeho sociálního zařízení.

Hodinová dotace kurzu: 8 hodin

Cena kurzu: dohodou

Každý účastník získá potvrzení o absolvování kurzu.